FORM KHAI THÔNG TIN THÂN NHÂN ÚC

FORM KHAI THÔNG TIN THÂN NHÂN ÚC

FORM KHAI THÔNG TIN THÂN NHÂN ÚC

THÔNG TIN CÁ NHÂN CẦN THIẾT XIN VISA DU LỊCH ÚC

 • THÔNG TIN ĐƯƠNG ĐƠN XIN VISA ÚC:
 1. Họ và tên người đi:
 2. Giới tính:........................................................... Đầy đủ ngày tháng năm sinh:.............................................
 3. Tình trạng hôn nhân:........................................ Số điện thoại di động:.........................................................
 4. Địa chỉ theo hộ khẩu:.....................................................................................................................................
 5. Chi tiết công việc từ 10 năm trước đến nay:
 6. Tên Cty đang làm việc:..................................................................................................................................
 7. Địa chỉ nơi làm việc:......................................................................................................................................
 8. Số điện thoại bàn nơi làm việc......................... Chức vụ: ..........................................................................
 9. Thời gian làm việc tại đây bao lâu:................... ............................................................................................
 10. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 11. Đã đến Úc lần nào chưa?.............................................................................................................................


 • THÔNG TIN BA VÀ MẸ CỦA ĐƯƠNG ĐƠN:
 1. Họ và tên cha:................................................. Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Địa chỉ theo hộ khẩu:.....................................................................................................................................
 3. Tình trạng hôn nhân (kết hôn, ly hôn, mất…)...............................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác:................................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?.............................................................................................................................
 7. Họ và tên mẹ:.................................................. Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 8. Địa chỉ theo hộ khẩu:.....................................................................................................................................
 9. Tình trạng hôn nhân (kết hôn, ly hôn, mất…)...............................................................................................
 10. Chức vụ & nơi công tác:................................................................................................................................
 11. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................

12. Đã đến Úc lần nào chưa?


 • THÔNG TIN CỦA TẤT CẢ ANH/CHỊ/EM RUỘT:


 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hônnhân:...........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?....................................................... …………………………………………………


 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hônnhân:...........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?....................................................... …………………………………………………


 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hônnhân:...........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?....................................................... …………………………………………………


 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hônnhân:...........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?....................................................... …………………………………………………


 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hônnhân:...........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?....................................................... …………………………………………………


 • THÔNG TIN CỦA TẤT CẢ CÁC CON: bao gồm con nuôi và con chung & con riêng.
 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hôn nhân:..........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?.............................................................................................................................


 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hôn nhân:..........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?.............................................................................................................................


 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hôn nhân:..........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?............................................................................................................................. 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hôn nhân:..........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?.............................................................................................................................


 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hôn nhân:..........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................

30. Đã đến Úc lần nào chưa? • THÔNG TIN VỢ HOẶC CHỒNG CỦA ĐƯƠNG ĐƠN:
 1. Họ và tên:.......................................................... Ngày tháng năm sinh (đầy đủ):..........................................
 2. Địa chỉ theo hộ khẩu:.....................................................................................................................................
 3. Chức vụ & Tên Cty đang làm việc:...............................................................................................................
 4. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 5. Đã đến Úc lần nào chưa?.............................................................................................................................


 • THÔNG TIN BA VÀ MẸ VỢ HOẶC CHỒNG CỦA ĐƯƠNG ĐƠN:
 1. Họ và tên cha:................................................. Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Địa chỉ theo hộ khẩu:.....................................................................................................................................
 3. Tình trạng hôn nhân (kết hôn, ly hôn, mất…)...............................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?.............................................................................................................................
 7. Họ và tên mẹ:.................................................. Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 8. Địa chỉ theo hộ khẩu:.....................................................................................................................................
 9. Tình trạng hôn nhân (kết hôn, ly hôn, mất…)...............................................................................................
 10. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 11. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 12. Đã đến Úc lần nào chưa?.............................................................................................................................


 • THÔNG TIN CỦA TẤT CẢ ANH/CHỊ/EM VỢ HOĂC CHỒNG:
 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hôn nhân:..........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?............................................................................................................................. 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hôn nhân:..........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?.............................................................................................................................


 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hôn nhân:..........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?.............................................................................................................................


 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hôn nhân:..........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?.............................................................................................................................


 1. Họ và tên:........................................................ Ngày tháng năm sinh (đầy đủ)...........................................
 2. Giới tính: .......................................................... Tình trạng hôn nhân:..........................................................
 3. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................
 4. Chức vụ & nơi công tác: ...............................................................................................................................
 5. Đã xin visa Úc lần nào chưa?.......................................................................................................................
 6. Đã đến Úc lần nào chưa?.............................................................................................................................


*** Lưu ý: trường hợp Quý khách có thân nhân ở Úc vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin của thân nhân theo từng trường hợp. (Nếu có ghi)

+ Đầy đủ họ và tên theo hộ chiếu:

+ Đầy đủ ngày tháng năm sinh:

+ Mối quan hệ:

+ Địa chỉ cư trú bên Úc:

+ Tình trạng lưu trú:

 • Công dân Úc (Quốc tịch Úc)
 • Thường trú nhân (Thẻ Xanh Úc)
 • Du học sinh:
 • Đang làm việc (nghĩa là người Việt Nam đang công tác tại Úc)

Chữ ký khách hàng*** Quý khách vui lòng khai đúng và đầy đủ các thông tin trên để bổ sung hồ sơ xin visa. Quý khách sẽ chịu trách nhiệm với Lãnh Sự Quán về những thông tin mà mình đã cung cấp bên trên cho Cty AnchorTNHH Công Nghệ Số Á Châu


Lượt tham khảo: 1117

Date:

FORM KHAI THÔNG TIN THÂN NHÂN ÚC FORM KHAI THÔNG TIN THÂN NHÂN ÚC